Crònica i degenerativa

El Parkinson és una malaltia que afecta a les estructures del sistema nerviós central encarregades del moviment, el manteniment del to muscular, la postura i l’equilibri. És per això que els principals efectes d’aquesta malaltia són el tremolor, rigidesa muscular, alteracions de l’equilibri o problemes al caminar. Sol manifestar-se en persones adultes a partir dels 50 anys, tot i que en alguns casos pot arribar a aparèixer abans.

Més enllà del moviment

Tot i que els símptomes més coneguts i fàcils d’identificar del Parkinson es veuen reflectits principalment en el moviment, n’hi ha d’altres que també cal conèixer. Destaquen la depressió i l’ansietat, canvis d’humor, alteracions cognitives (pèrdua de la memòria, confusió, falta de concentració), fatiga, trastorns del sondificultats en la regulació de la tensió arterial o malestar en les extremitats.

Cal recordar que tots aquests símptomes són efectes directes de l’alteració del sistema nerviós provocada per la malaltia i que poden o no presentar-se en funció del cas i de la predisposició de la persona afectada.

El diagnòstic

El Parkinson és una malaltia que no pot identificar-se a través de cap tipus de marcador. És a dir, no es pot veure en una anàlisi. És per aquest motiu que sol identificar-se gràcies a les seves manifestacions clíniques. Generalment, pot realitzar-se un diagnòstic bastant encertat quan el pacient presenta dos dels tres símptomes centrals del Parkinson: hipocinèsia, tremolor en repòs i rigidesa.

Tremolar no és sinònim de patir Parkinson

És important saber que tremolar no és sinònim de patir Parkinson. Ens hem de preocupar sempre que el tremolor sigui en repòs i que desaparegui a l’hora de realitzar un moviment. En aquest sentit, hi ha altres patologies del sistema nerviós que no presenten cap tipus de tremolor en repòs però sí en moviment. Aleshores, estem parlant d’un altre tipus de patologia nerviosa. De fet, en algunes ocasions, els pacients estan convençuts de que pateixen Parkinson a causa d’aquest tipus de moviments. És per això que sempre cal acudir a l’especialista quan qualsevol d’aquests símptomes es manifesti.

Notícies relacionades