De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de POLICLINICA TRETON, S.L. amb CIF B60552890 i domicili social situat a PLAÇA DEL PROGRÉS 24 08224, TERRASSA (BARCELONA) , i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que POLICLINICA TRETON, S.L. té previst realitzar:

  • Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies.
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
  • Base legítima: El consentiment de linteressat.

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192. D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a ladreça postal PLAÇA DEL PROGRÉS 24 08224, TERRASSA (BARCELONA) o al correu electrònic treton@policlinicatreton.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entenen com a necessàries per emprendre les finalitats esmentades amb anterioritat
Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de POLICLINICA TRETON, S.L..