L’informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable POLICLINICA TRETON SL, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li información relacionada i que poguessi ser del seu interés.
POLICLINICA TRETON SL  es compromet a l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada ateriorment.
L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.
L’enviament d’aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades.
Si destija exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposición, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent dirección POLICLINICA TRETON SL; PLAÇA DELPROGRES, 24, 08224 TERRASSA.